Despre reabilitarea termica

Ce este reabilitarea termica?

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte este un program national promovat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, in limita fondurilor anuale disponibile.

Soluţia de reabilitare termică clădirii se stabileşte în urma auditului energetic, în funcţie de particularităţile tehnico-constructive ale acesteia.

O izolare termică bună determina diminuarea necesarului de încălzire/răcire concomitent cu reducerea emisiilor poluante.

Avantajele reabilitarii termice:

 • economisirea de bani prin reducerea cheltuielilor cu combustibilii;
 • crearea de noi locuri de muncă în domeniul construcţiilor;
 • protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • schimbarea aspectului blocurilor de locuinţe şi implicit al localităţilor.

Beneficiarii reabilitarii termice:

Asociaţiile de proprietari sunt beneficiarii acestui program prin care se urmareste creasterea performanţa energetică a blocurilor de locuinţe care au fost construite pe baza proiectelor elaborate în perioada 1950-1990, indiferent de sistemul de încălzire al acestora.

Pentru a beneficia de programul de reabilitarte, asociaţiile de proprietari trebuie sa urmarasca urmatoarele etapele:

 • Convocarea adunării generale a proprietarilor
 • Aprobarea cu majoritate de voturi de către adunarea generală a înscrierii blocului în program
 • Semnarea, de către preşedintele asociaţiei, contractului de mandat şi solicitarea înscrierii blocului în programul local
 • Afişarea la avizierul asociaţiei a indicatorilor tehnico-economici ai lucrării de intervenţie şi a actului adiţional al contractulu i(pentru stabilires cotei de participare a fiecărui proprietar la fondul de reparaţii).
 • Transmiterea, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, a actului adiţional semnat şi a hotărârii adunării generale a proprietarilor. Netransmiterea acestor documente duce la rezilierea contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari.
 • Constituirea fondului de reparaţii de către preşedintele asociaţiei de proprietari.
 • Asigurarea măsurilor organizatorice pentru continuarea lucrărilor conform graficului de execuţie stabilit.
 • Participarea la recepţia lucrărilor de intervenţie, la invitaţia coordonatorului local
 • Participarea, alături de coodonatorul local, la recepţia finală a lucrărilor, organizată după expirarea perioadei de bună execuţie (3 ani)

Etapele si actiunile programului de reabilitare:

 • Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe;
 • Instiintarea asociaţiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea în programul local;
 • Hotararea adunarii generale de proprietari de inscriere in program;
 • Elaborarea documentaţiei de proiectare;
 • Executarea lucrărilor de intervenţie;
 • Recepţia finală a lucrarilor după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani si eliberarea certificatului de performanţă energetică pentru încălzire la terminarea lucrărilor.

Masuri de reabilitare termica:

 • Izolarea termică a pereţilor exteriori
 • Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter
 • Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente (incluzand tâmplăria aferenta accesului în blocul de locuinţe), cu tâmplărie performantă energetic
 • Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei
 • Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;
 • Lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
 • Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie
 • Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

Costurile reabilitarii:

Fonduri de la bugetele locale asigură expertiza tehnică, auditul energetic şi proiectarea lucrărilor de reabilitare termică.

Finantarea executarilor de interventie se imparte intre:

 • 20% – Asociaţia de Proprietari (procent impartit între toţi proprietarii) şi/sau din alte surse legal constituite (primăria locală poate prelua parţial sau integral costurile, stabilind modul în care se vor recupera acestea).
 • Bugetul local şi bugetul de stat asigura 80% din costul total al executării lucrărilor de intervenţie :
 • 30% – Bugetul local, in limita din fonduri aprobate anual pentru acest program50% – Alocaţiile de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *